Radio Padio | پادکست خبری رادیو پادیو

Padio 19 - 98.06.21

September 12, 2019

ماجرای خودسوزی کتایون ریاحی در مقابل دادگاه و بحث داغ حضور زنان در ورزشگاه تا دلایل اخراج بولتون از زبان ترامپ